Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
z dnia 06 lutego 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 270/3806/2018

Numer Działania/ Poddziałania w SZOOP RPOWP Fundusz Nazwa Działania w SZOOP RPOWP Planowany termin (miesiąc i rok) rozpoczęcia naboru wniosków Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (UE i budżet państwa jeśli dotyczy w zł) Instytucja ogłaszająca konkurs dodatkowe informacje
Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
1.1 EFRR Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)
1.2.1 EFRR Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach listopad 2018 - Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności inwestycyjnej
- Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie
100 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru-styczeń 2019
1.2.2 EFRR Bon na usługi badawcze Brak przewidzianych naborów w 2018
1.3 EFRR

Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

sierpień 2018 Wdrażanie innowacji w sektorze produkcyjnym 50 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru-wrzesień 2018
1.3 EFRR Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach sierpień 2017r. Ekoinnowacje 20 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru-wrzesień 2017r.
1.4.1 EFRR Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - Tereny inwestycyjne Kontynuacja konkursu z 2016r. Tereny inwestycyjne 50 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Nabór ciągły w cyklu miesięcznym : grudzień 2016r. – czerwiec 2017r.
1.4.1 EFRR Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa marzec 2017r. IOB 20 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Nabór ciągły w cyklu 2-miesięcznym. Szacowany termin zakończenia naboru-sierpień 2017r.
1.4.2 EFRR Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)
1.5 EFRR Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 maj 2017r. Pełny zakres działania – zgodnie z SZOOP RPOWP 20 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru czerwiec 2017r.
OŚ II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
2.1 EFS Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy marzec 2017r. Programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia 13 mln WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 
2.2 EFS Działania na rzecz równowagi praca – życie maj 2017r. Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki 25 mln WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 Szacowany termin zakończenia naboru sierpień 2017r.
2.3 EFS Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Brak przewidzianych naborów w 2017r.
2.4 EFS Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Kontynuacja konkursu z 2016r. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrożenia programów typu outplacement 4 mln WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Ogłoszenie: grudzień 2016 r. Nabór: styczeń 2017r.
2.5 EFS Aktywne i zdrowe starzenie się Kontynuacja konkursu z 2016r. Wsparcie realizacji krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego 2 mln WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Ogłoszenie: Październik 2016r. Nabór: grudzień 2016r. – styczeń 2017r.
2.5 EFS Aktywne i zdrowe starzenie się kwiecień 2017r. - Realizacja programów rehabilitacji leczniczej zapobiegającej przerywaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych ułatwiających powrót na rynek pracy.
- Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej), dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu. Realizacja programów dotyczących przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujących do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, wspierających osoby w decyzji o pozostaniu aktywnym społecznie i zawodowo, w tym poprzez umożliwienie przekwalifikowania pracownika i umożliwienie mu wykonywania pracy bez narażenia na czynniki zagrażające zdrowiu; dostosowywanie warunków pracy do wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.
7,6 mln WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Szacowany termin zakończenia naboru sierpień 2017r. 
OŚ III: Kompetencje i kwalifikacje
3.1.1 EFS Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej marzec 2017r. Pełny zakres poddziałania – zgodnie z SZOOP RPOWP 25 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
3.1.1 EFS Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej październik 2017r. Pełny zakres poddziałania – zgodnie z SZOOP RPOWP 20 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
3.1.2 EFS Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Brak przewidzianych naborów w 2017 r.
3.3.1 EFS Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki marzec 2017r. Pełny zakres poddziałania – zgodnie z SZOOP RPOWP 25 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
3.3.1 EFS Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki listopad 2017r. Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców. 25 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
3.3.2 EFS Stworzenie Centrum Kompetencji BOF Brak przewidzianych naborów w 2017r.
OŚ IV: Poprawa dostępności transportowej
4.1.1 EFRR Mobilność regionalna luty 2017r. Inwestycje drogowe w ośrodkach subregionalnych, tj. w miastach Łomża, Suwałki oraz Bielsk Podlaski 80 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru – marzec 2017r.
4.1.2 EFRR Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)
4.2 EFRR Infrastruktura kolejowa październik 2017r. - Budowa i przebudowa terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T 20 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru – listopad 2017r.
OŚ V: Gospodarka niskoemisyjna
5.1 EFRR Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii luty 2017r. - Energia odnawialna: słoneczna
- Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby
- Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw
100 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Energia odnawialna: słoneczna – 20 mln zł
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby – 30 mln zł
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw – 50 mln zł. Szacowany termin zakończenia naboru-marzec 2017r.
5.1 EFRR Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii listopad 2017r. Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych 30 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru-grudzień 2017r.
5.2 EFRR Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach Brak przewidzianych naborów w 2017r. Działanie wdrażane poprzez instrumenty finansowe
5.3.1 EFRR Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Brak przewidzianych naborów w 2017 r.
5.3.2 EFRR Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym Brak przewidzianych naborów w 2017 r. Poddziałanie wdrażane poprzez instrumenty finansowe
5.4.1 EFRR Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF czerwiec 2017r. Typ projektu 1 – 5 z SZOOP RPOWP 50 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Kompleksowe projekty wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Szacowany termin zakończenia naboru-lipiec 2017r.
5.4.2 EFRR Strategie niskoemisyjne BOF Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)
OŚ VI: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
6.1 EFRR Efektywny system gospodarowania odpadami maj 2017r. Projekty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi (Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) 8 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru – czerwiec 2017r.
6.2 EFRR Ochrona wody i gleb Kontynuacja konkursu z 2016r. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej w trybie zaprojektuj i wybuduj 60 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Nabór ciągły w cyklu miesięcznym: październik 2016r. - marzec 2017r.
6.2 EFRR Ochrona wody i gleb sierpień 2017r. Projekty polegające na kompleksowym wsparciu gospodarki wodno-ściekowej w trybie zaprojektuj i wybuduj 50 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Nabór ciągły w cyklu miesięcznym: październik 2017r. - grudzień 2017r.
6.3 EFRR Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu wrzesień 2017r. - Utworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o rodzime gatunki
- Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej
- Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze
40 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru –październik 2017r.
OŚ VII: Poprawa spójności społecznej
7.1 EFS Rozwój działań aktywnej integracji marzec 2017r. - Programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej
- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS
- Działania o charakterze środowiskowym z wykorzystaniem form aktywizacji społecznej
30 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
7.1 EFS Rozwój działań aktywnej integracji czerwiec 2017r. Pełny zakres poddziałania – zgodnie z SZOOP RPOWP 30 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
7.1 EFS Rozwój działań aktywnej integracji październik 2017r. Pełny zakres poddziałania – zgodnie z SZOOP RPOWP 35 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
(w tym 10 mln zł na operacje komplementarne z konkursem z działania 8.5)
7.2.1 EFS Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kwiecień 2017r. Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych 4 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
7.2.1 EFS Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym październik 2017r. - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności – usługi społeczne
- Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
6,5 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Operacje komplementarne z konkursem z działania 8.5
7.2.1 EFS Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czerwiec 2017r. Wdrożenie programów polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci obejmujących tworzenie i działalność wyspecjalizowanych zespołów wczesnej interwencji świadczących usługi edukacyjne, rehabilitacyjne, wspierające skierowane do rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami 2 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
7.2.2 EFS Rozwój usług społecznych w ramach BOF Brak przewidzianego naboru w 2017 r.
7.3 EFS Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego czerwiec 2017r. - Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej 3,5 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Konkurs na obszar subregionu bielskiego obejmującego powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
8.1 EFRR Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną kwiecień 2017r. Rozwój usług elektronicznych w e-administracji 30 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru – maj 2017r.
8.2.1 EFRR Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego wrzesień 2017r. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego 10 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru – październik 2017r.
8.2.1 EFRR Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego październik 2017r. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych 35 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Infrastruktura edukacyjna na potrzeby państwowych wyższych szkół zawodowych – 5 mln zł Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego – 30 mln zł Szacowany termin zakończenia naboru – listopad 2017r.
8.2.2 EFRR Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego/ Inwestycje w infrastrukturę instytucji popularyzujących naukę i innowacje Nie dotyczy (tryb pozakonkursowy)
8.3 EFRR Ochrona dziedzictwa kulturowego Brak przewidzianych naborów w 2017r.
8.4.1 EFRR Infrastruktura ochrony zdrowia Kontynuacja konkursu z 2016r. Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych 100 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Nabór ciągły w cyklu miesięcznym: styczeń 2017r. - czerwiec 2017r. Kwota alokacji w obszarze chorób psychicznych – 10mln
8.4.1 EFRR Infrastruktura ochrony zdrowia sierpień 2017r. Interwencje uzupełniające EFS w zakresie profilaktyki, wczesnej diagnostyki, leczenia chorób cywilizacyjnych oraz ograniczających aktywność zawodową 15 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru - wrzesień 2017r.
8.4.1 EFRR Infrastruktura ochrony zdrowia październik 2017r. Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci 20 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru - listopad 2017r.
8.4.1 EFRR Infrastruktura ochrony zdrowia listopad 2017r. Inwestycje służące przejściu z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych głównie w zakresie świadczeń realizowanych w POZ 10 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Szacowany termin zakończenia naboru – grudzień 2017r.
8.5 EFRR Rewitalizacja październik 2017r. Pełny zakres działania – zgodnie z SZOOP RPOWP 50 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
Projekty komplementarne do interwencji EFS oraz wynikające z programów rewitalizacji. Nabór ciągły w cyklu miesięcznym: październik 2017r. – marzec 2018r.
8.6 EFRR Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD)
OŚ IX: Rozwój lokalny
9.1 EFS Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Nie dotyczy (konkursy ogłaszane przez LGD)
PROJEKTY ZINTEGROWANE
3.1.3/8.2.2 EFS Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie BOF marzec 2017r. Pełny zakres poddziałania – zgodnie z SZOOP RPOWP 2,9 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
EFRR Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego marzec 2017r. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego 10 mln
3.2.1/3.2.2 EFS Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Kontynuacja konkursu z 2016r. - Projekty grantowe (tzw. „bon na szkolenie”) obejmujące:
1. szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych
2. rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe
- Poradnictwo edukacyjno-zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej.
40 mln WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Ogłoszenie: Listopad 2016r. Nabór: grudzień 2016r. – styczeń 2017r.
EFS Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Kontynuacja konkursu z 2016r. Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące pozaszkolnych formy kształcenia dorosłych, takie jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych 20 mln
3.3.1/8.2.2 EFS Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki marzec 2017r. Realizacja kompleksowych programów rozwojowych 5 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
EFRR Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego marzec 2017r. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego 5 mln
3.3.1/8.2.2 EFS Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki październik 2017r. Realizacja kompleksowych programów rozwojowych 30 mln WUP w Białymstoku
Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
 
EFS Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego październik 2017r. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego 34 mln
5.3.1/5.4.1 EFRR Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne/Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF marzec 2017r. Działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne 4 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
6.1/6.2/6.3 EFRR Efektywny system gospodarowania odpadami/Ochrona wody i gleb/Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu czerwiec 2017r. Działania upowszechniające, informacyjno-promocyjne i edukacyjne 5 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
7.2.2/8.4.2 EFS Rozwój usług społecznych w ramach BOF luty 2017r. - Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełno sprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności
- Wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
EFRR Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF luty 2017r. - Infrastruktura w zakresie mieszkań wspomaganych, chronionych i socjalnych
- Infrastruktura związana z opieką nad osobami zależnymi
6 mln
7.2.2/8.4.2 EFS Rozwój usług społecznych w ramach BOF wrzesień 2017r. Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych 3 mln IZ RPOWP
Nabory wniosków - RPOWP 2014-2020
 
EFRR Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF wrzesień 2017r. Infrastruktura związana z usługami wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 6 mln