Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Per aspera ad astra - program aktywnej integracji - II edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu jest zwiększenie do grudnia 2019 roku zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społecznym 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (65K/55M) z woj. podlaskiego z powiatów: m. Białystok, białostocki, sokólski, moniecki, augustowski, grajewski, bielski i hajnowski przez kompleksowe wsparcie w ramach działań aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • identyfikację deficytów i możliwości każdego UP w toku wsparcia metodą coachingu i na tej podstawie opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji (IŚR),
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, psychodietetyk / fizjoterapeuta, terapeuta),
 • trening umiejętności społecznych tj. percepcji społecznej, podejmowania ról, interpersonalny, autoprezentacji,
 • poradnictwo psychologiczne służące przezwyciężaniu bieżących kryzysów i podtrzymywaniu motywacji UP,
 • szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na podlaskim rynku pracy tj. uczenia się, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz kompetencji informatycznych,
 • szkolenia służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych ustalane i dopasowane do potrzeb uczestników projektu indywidualnie,
 • 6 miesięczne staże umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego niebiednego na rynku pracy,
 • pośrednictwo pracy,
 • specjalistyczne poradnictwo prawno-obywatelskie.

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 Wartość projektu: 1.790.183,04 zł Dofinansowanie: 1.700.673,88 zł

 • Informacja o projekcie (pobierz)

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną/email:

 • Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy (pobierz)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (pobierz)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu.

Biuro projektu:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

Białystok: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 Białystok (15-419)

Grajewo: ul. Ełcka 11 Grajewo (19-200)

Tel.: +48 690 800 449

Fax: 85 742 08 16

E-mail: projekty[at]ecwiint.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Beneficjent / lider projektu:

Partner projektu:

 

Informacja o projekcie w mediach:

kurier Poaranny 09.02.2018 (zobacz)

kurier Poaranny 01.02.2018 ( zobacz )

onet.pl 31.01.2018 ( zobacz )