Zapraszamy do udziału w projekcie pn. NOWY START W ŻYCIE – Aktywna integracja osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w woj. podlaskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu jest zwiększenie do czerwca 2018 roku zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społecznym 80 osób (48K/32M) z woj. podlaskiego doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, w tym osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osób z niepełnosprawnościami czy osób korzystających z POPŻ, w tym 24 osób 50+ przez kompleksowe wsparcie w ramach działań aktywnej integracji.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • indywidualne poradnictwo identyfikację deficytów i możliwości każdego Uczestnika Projektu w toku wsparcia metodą life coachingu i na tej podst. opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji IŚR,
 • konsultacje ze specjalistami (stylista, fryzjer, psychodietetyk / fizjoterapeuta, terapeuta),
 • trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz rozwój cech osobistych,
 • specjalistyczne poradnictwo psychologiczne służące przezwyciężaniu bieżących kryzysów i podtrzymywaniu motywacji Uczestników Projektu,
 • szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych wg potrzeb Uczestników Projektu i lokalnego rynku pracy,
 • szkolenia służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych,
 • 3 miesięczne płatne (900,00 zł/m-c) staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • specjalistyczne poradnictwo prawno-obywatelskie,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdów,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

 Wartość projektu: 1.262.607,93 zł Dofinansowanie: 1.199.421,93 zł

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną/email:

 • Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy (pobierz)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (pobierz)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu.

Biuro projektu:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

Białystok: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 Białystok (15-419)

Grajewo: ul. Ełcka 11 Grajewo (19-200)

Tel.: +48 690 800 449

Fax: 85 742 08 16

E-mail: projekty[at]ecwiint.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Beneficjent / lider projektu:

Partner projektu:

Informacja o projekcie w mediach:

wspolczesna.pl 11.03.2017