Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Aktywizacja zawodowa w podregionie białostockim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 70 uczestników projektu (38K/32M), osób od 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, bierne zawodowo), o niskich kwalifikacjach zamieszkujących podregion białostocki – powiat m. Białystok, powiat białostocki oraz powiat sokólski poprzez udział w kompleksowym wsparciu do 30.06.2018 r.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, opracowanie IPD, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe oraz wsparcie psychologa,
 • szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub kompetencji, dopasowane do indywidualnych potrzeb UP, 
 • 6 lub 3 miesięczne płatne staże zawodowe,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,

Poza kompleksowym wsparciem oferujemy również: stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdów oraz opieki nad dziećmi / osobami zależnymi.

W ramach projektu założono osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 34,
 • Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 36,
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 34,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 13,
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 70.

Grupa docelowa projektu to 70 osób (38K, 32M) od 30 roku życia zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Miasto Białystok 10 osób, powiat białostocki 46 osób i sokólski 14 osób, pozostających bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia 36 osób (20K, 16M),
 • kobiety 38 osób (20K, 16M),
 • osoby z niepełnosprawnościami 3 osoby (2K, 1M),
 • osoby długotrwale bezrobotne 36 osób (20K, 16M) rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach 70 osób (38K, 32M)  rozumiane jako osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne.

Priorytetowo będą przyjmowane osoby:

 • osoby z niepełnosprawnościami +15 punktów,
 • długotrwale bezrobotne +10 punktów,
 • powyżej 50 roku życia +10 punktów.

Wartość projektu: 975.645,00 zł Dofinansowanie: 925.695,00 zł 

Wszystkie chętne osoby powinny zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pobierz)

Wypełnić formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy i przekazać do Biura Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną / e-mail:

 • Formularz rekrutacyjno-zgłoszeniowy (pobierz)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu (pobierz)

Po szczegółowe informacje zapraszamy do biura projektu.

Biuro projektu:

Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii

Białystok: ul. Św. Mikołaja 1 lok. 27 Białystok (15-419)

Tel.: +48 690 800 449

Fax: 85 742 08 16

E-mail: aktywizacja[at]ecwiint.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Beneficjent / lider projektu:

Partner projektu:

Informacja o projekcie w mediach:

kurier Poaranny 09.02.2018 (zobacz)