Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/17) przyjętą uchwałą Nr 269/3776/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku Więcej informacji

Źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/